Choď na obsah Choď na menu
 


Modlitba k sv. Margite Antiochijskej

2. 7. 2017

Modlitba k svätej Margite Antiochijskej

     Pôvabný kvet z Antiochie, statočná obhajkyňa viery, tvoja mladosť ti nezabránila preukázať zvrchovanú múdrosť a pevnosť vo viere. Tvoja skromnosť ti poslúžila ako najlepší nástroj pre šírenie Božej slávy. Dovoľ nám, kajúcim hriešnikom, aby sme sa spolu s tebou zaradovali z toľkých vecí, ktoré ti preukázal Boh, Pán zástupov. Spolu s nebeskými zástupmi voláme k tebe: Raduj sa, panenská mučenica!

Raduj sa, dieťa Božej Prozreteľnosti, 
raduj sa, výhonok zaštepený na ušľachtilú olivu viery, 
raduj sa, vzácny kvet na púšti pohanstva, 
raduj sa, dcéra svetla,  
raduj sa, hlásateľka Mesiášovho posolstva,  
raduj sa, silná svojou slabosťou, 
raduj sa, obdarovaná všetkými plody životodárneho Ducha, 
raduj sa, sestra kresťanov bojujúcich o svoju vieru. 
Raduj sa, panenská mučenica!

     Pán zástupov si ťa vyvolil uprostred pohanskej rodiny a podivuhodným spôsobom ti odovzdal kresťanskú vieru. Ešte mladú ťa postavil do zápasu o vieru a vyzbrojil ťa silou a múdrosťou hodnou starcov a patriarchov. Aleluja!

     Pán tak naplnil svoje slová o maličkých, ktorým zveril svoje kráľovstvo. I my chceme patriť k tým, ktorým Boh ukazuje svoje tajomstvá a v údive nad jeho plánmi voláme:

Raduj sa, maličká, ktorej Pán dovolil prísť k sebe, 
raduj sa, ty, ktorej zveril svoje kráľovstvo,  
raduj sa, obnovená krstom k pravému životu, 
raduj sa, prijímajúca náuku o spáse človeka, 
raduj sa, bohatá Telom a Krvou svojho Pána, 
raduj sa, otvorená darom Ducha Svätého, 
raduj sa, statočná v pokoji i zápasoch, 
raduj sa, rozdávajúca lásku všetkým, ktorí ťa stretli, 
raduj sa, panenská mučenica!

     Keď ti Pán dal zrelosť dospelého kresťana, tvárou v tvár Otca si vyznala vieru vo svojho Stvoriteľa. Nebála si sa rozlúčiť s rodinnou tradíciou, keď si sa protivila pravde, neohrozene si odhalila lásku, ktorou si milovala svojho Pána. Aleluja! 
Chválime Boha za veľkosť, ktorú dáva tým, ktorí v očiach sveta nič neznamenajú a spievame:

Raduj sa, odvážna bojovníčka viery, 
raduj sa, odhodlaná hájiť pravdu Božiu, 
raduj sa, nová Ester, 
raduj sa, silná ako Jozue, 
raduj sa, držiaca meč Božieho slova, 
raduj sa, nosiaca štít pravej viery, 
raduj sa, naháňajúca strach démonom, 
Raduj sa, panenská mučenica!

     Duch Svätý vnukol Margite myšlienku na trvalé panenstvo, chcel, aby tá, ktorú si vyvolil uprostred temnoty pohanstva, žiarila mocným svetlom tým, ktorí nasledujú Baránka, kdekoľvek idú. Aleluja!

     Nám, ktorí hľadáme čistotu uprostred pokušenia tela i sveta, dopraj, Pane, radovať sa z víťazstva nad všetkým zvádzaním, aby sme počuli tvoj hlas. Vzkriesený, ktorý si k sebe pozval blaženú Margitu:

Raduj sa, z celého srdca milujúci Pána, 
raduj sa, snúbenica pravého Ženícha, 
raduj sa, ty, ktorá si našla svojho milého, 
raduj sa, žijúca v pokoji zasvätených Trojici, 
raduj sa, rozpálená ohňom lásky Božej, 
raduj sa, túžiaca po nebeskej odmene, 
raduj sa, maják panien pre Božie kráľovstvo, 
raduj sa, láska rozdávajúca všetko. 
Raduj sa, panenská mučenica!

     Ako mladú ťa Pán zbavil opory bohatstva a ponúkol ti chudobu tých, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť. S radosťou si  prijala toto poslanie a stala si sa služobnicou. Aleluja!

     Zanechala si bezpečie tohto sveta a išla si nasledovať Božie volanie do neistoty, ktoré bolo plné skúšok. Uprostred pokušení si  nikdy neprestala chváliť svojim spevom toho, kto svojich verných z úzkostí vytrhuje. Radujeme sa spolu s tebou z Božou pomocou a spievame:

Raduj sa, meč, ktorým Pán premáha sily zla, 
raduj sa, zbavená klamnej opory bohatstva, 
raduj sa, chudobná ako dieťa narodené v jasliach, 
raduj sa, nemajúca kam zložiť hlavu ako Boží Syn, 
raduj sa, blahoslavená, ktorá si nelipla na majetku, 
raduj sa, hľadajúca najprv Božie kráľovstvo, 
raduj sa, všetko ostatné si dostala pridané, 
raduj sa, ty kraľuješ s Božími svätými, 
raduj sa, tým, že si všetko opustila, všetko si získala, 
raduj sa, panenská mučenica!

     Náš Pán sľúbil tým, ktorí mu budú verní, že na súde s neveriacimi bude sám hovoriť ich ústami. Vyplnil na tebe, panna, svoje slová a pokorným vystupovaním dal mocným pocítiť svoju moc. Aleluja!

     I pri prenasledovaní neopúšťa Kristus svojich verných a vlieva im do srdca silu svojim hlasom:

Raduj sa, tichá si  pripravená prijať vnuknutia od Boha, 
raduj sa, lebo skúsení sudcovia sa zľakli tvojej úprimnosti, 
raduj sa, ako mladá si prehovorila slová múdrosti, 
raduj sa, žiačka Danielovej bystrosti, 
raduj sa, lebo si hájila pravdu evanjelia, 
raduj sa, lebo si sa nenechala zmiasť klamlivými domnienkami, 
raduj sa, obstála si pred hnevom vladára, 
raduj sa, nezaprela si toho, kto ťa prijal za dcéru. 
Raduj sa, panenská mučenica!

     Boh ťa previedol, Margita, nocou utrpenia a nenechal ťa bez útechy. Poznala si krutosť sveta i slabosť svojho tela. Uvidela si lásku toho, kto uzdravuje chorých a učí ich znovu spievať: Aleluja!

     Pomôž, Pane, nám, nech i v ťažkých chvíľach očakávame tvoj hlas, ktorý pozval svätú Margitu k radosti:

Raduj sa, vyšla si zo zeme otroctva do zasľúbenej zeme, 
raduj sa, prešla si rozbúrené more násilia, 
raduj sa, našla si osviežujúci prameň Ducha Svätého, 
raduj sa, bolesťou si dozrela do plnosti Kristovej, 
raduj sa, leskneš sa ako zlato vypálené v ohni, 
raduj sa, zbavená následkov všetkých hriechov, 
raduj sa, svätá pripravená súdiť svet, 
raduj sa, ukázala si miernosť služobníkom násilia. 
Raduj sa, panenská mučenica!

     Pán Ti vložil do rúk palmu víťazstva a tvojou smrťou si pripravil slávu u všetkých, ktorí sú otvorení jeho hlasu. Teraz spievaš s anjelmi a všetkými svätými víťaznú pieseň Baránkovi: Aleluja!

     Obliekaš si šaty, ktoré si do biela vyprala v Pánovej krvi. I k nám, nehodným, dolieha jasot spevu svätých. Pripájame sa k ním a voláme:

Raduj sa, kráľovská dcéra svojho Pána, 
raduj sa, prišla si do zasľúbenej zeme, 
raduj sa, získala si múdrosť, s ktorou Boh stvoril svet, 
raduj sa, tvoj Pán sa stal tvojim ženíchom, 
raduj sa, mala si dosť oleje do lampy panenstva, 
raduj sa, odolala si pokušeniu starého nepriateľa, 
raduj sa, teraz si v sláve Nebeského Otca, 
raduj sa, Pán ti dá vzkriesené telo. 
Raduj sa, panenská mučenica!